Skip to content

Toteavasta laskennasta kohti hiilijalanjäljen optimointia Hartelassa

Julkaistu 16.4.2021

Jaa kirjoitus

As Oy Pelagian kattopuutarha

Kuva As Oy Sompasaaren Pelagian kattopuutarhasta, kohde valmistui 2020.

Hartela on laskenut hiilijalanjäljen omaperustaisista asuntokohteistaan vuoden 2020 alusta lähtien yhteistyökumppaninsa Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n kanssa. Laskennassa arvioimme hiilijalanjälkeä rakennuksen energiajärjestelmien sekä rakennuksen käytönaikaisten vaikutusten kautta. Toisaalta tutkimme erityisesti rakennuksen elinkaaren alkuvaihetta: raaka-aineiden hankintaa, kuljetusta, tuotteiden valmistusta sekä rakentamista ja työmaatoimintoja.

Laskemiemme 20 asuntokohteen perusteella voimme todeta, että kohteidemme hiilijalanjälki on kerrostaloissa ollut noin 14 kgCO2e/m2/a ja rivitaloissa noin 18 kgCO2e/m2/a. Ero kerros- ja rivitalojen luvuissa johtuu pitkälti käytönaikaisesta energiankulutuksesta sekä eri käyttötarkoitusluokista. Rivitaloissa suurempi energiankulutus johtuu mm. ulkopuolisista putkihäviöistä. Laskennat on tehty ympäristöministeriön voimassa olevan laskentaohjeen mukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että menetelmää kehitetään edelleen ja sillä saattaa olla vaikutusta tulosten tasoon ja vertailukelpoisuuteen.

 

päästöjen jakautuminen kiinteistön elinkaaren eri vaiheisiin

Vieressä olevasta kaaviosta ilmenee esimerkinomaisesti yhden toteuttamamme kerrostalon päästöjen jakaantuminen rakentamiseen ja materiaaleihin, käytönaikaisiin päästöihin sekä purkamiseen rakennuksen elinkaaren lopussa.

 

Miksi hiilijalanjäljen laskennan kehittäminen on tärkeää

Hiililaskenta on Hartelalle tärkeää, jotta voimme tehdä päätöksiä kestävän kehityksen suunnastamme ja asettaa tavoitteita tuleville hankkeillemme. Jokaisen laskennan myötä saamme enemmän tietoa, joka ohjaa tulevia päätöksiämme hankesuunnittelun ja tuotannon osalta, eli painotammeko enemmän materiaaleja, tuotantotapoja vai kenties energiavalintoja. Löytämällä juuri Hartelalle sopivan tasapainon, voimme vaikuttaa entistä paremmin hankkeidemme hiilijalanjälkeen ja optimoida eri painopistealueiden tehokkuutta. Haluamme vastata asiakastarpeisiin, ja kehittää olemassa olevaa työkalupakkiamme tarjoamalla aloitteellisesti vaihtoehtoja ja uusia näkökulmia.

Hiilijalanjäljen laskenta on rakennusalalla suhteellisen uutta, ja standardit osin vakiintumatta. Laskentamenetelmät kehittyvät voimakkaasti, mutta lukujen vertailukelpoisuus on vielä haastavaa eri laskentatavoista johtuen. Ympäristöministeriö on maaliskuun alussa julkaissut ensimmäisen avoimen päästötietokannan, jonka avulla rakennusten päästölaskentaa voidaan osaltaan kehittää ja yhdenmukaistaa. Tietokanta on otettu koekäyttöön, ja luvut päivittyvät datan lisääntyessä. Lisääntyvän tiedon kokoaminen yhteen auttaa rakennusalaa valmistautumaan mm. maankäyttö- ja rakennuslain vaatimiin muutoksiin. Viranomaisvaatimusten täyttämisen ohella meille Hartelassa on tärkeää, että olemme mukana alan kehityksessä ja pystymme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin tarjoamalla jatkossa entistä vähähiilisempää  .

Hartelalle on toteutettu myös diplomityö Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa vuonna 2020 aiheesta ”Betonielementtikerrostalon hiilijalanjäljen pienentämismahdollisuudet kierrätys- ja uusiomateriaalien käytöllä”. Aleksi Laurila perehtyi työssään materiaalitehokkuuden kehittämismahdollisuuksiin, erityisesti kierrätysmateriaalien käytön osalta, betonielementtikerrostalossa. Lisäksi työssä tarkasteltiin kierrätysmateriaalien käyttöön liittyvää potentiaalia rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Yhdessä kehitymme kestävästi eteenpäin

Hartelan kunnianhimoisena tavoitteena on, että meidät tunnetaan kestävän kehityksen edistäjänä. Kehittääksemme itseämme ja ammattitaitoamme, hyödynnämme omien asiantuntijoidemme lisäksi alan verkostoja ja kumppanuuksia. Kehittyminen tapahtuu osin laaja-alaisesti, osin hankekohtaisten kokemusten kautta.

”Yhteistyö Hartelan kanssa auttaa myös meitä Insinööritoimisto Vesitaito Oy:ssä innovoimaan uutta. Se kirittää tutkimaan ja selvittämään erilaisia vaihtoehtoja hiilijalanjäljen laskennassa. Yhdessä olemme osallistuneet mm. tontinluovutuskilpailuihin, joissa jokaisen osapuolen merkitys korostuu. Moniammatillinen yhteistyö muiden erikoissuunnittelijoiden, rakentajien ja meidän kanssa antaa erinomaisen lähtökohdan ymmärtää kokonaisuutta, kun puhutaan hiilijalanjäljen laskemisesta. Pyrimme optimoimaan rakentamisen energiatehokkuutta ja kehitymme siinä yhdessä tilaajien kanssa sitä mukaa, kun saamme dataa lisää”, mainitsee tuotantopäällikkö Marjaana Kuisma Insinööritoimisto Vesitaito Oy:stä.

”Nykypäivän rakentaminen on monen asian yhteensovittamista. Haluamme haastaa yhteisiin ilmastotalkoisiin yhteistyökumppaneidemme ja tavarantoimittajiemme lisäksi myös muita alalla toimivia.  Tässä työssä emme voi menestyä yksin, ja tarvitsemme avuksemme osaajia eri rakentamisen osa-alueilta. Jos sinulla on hyviä kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamiseen, ole minuun yhteydessä”, rohkaisee hiilijalanjäljen laskennasta vastaava hankekehityspäällikkö Emma Sallinen Hartelasta.